Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bakgrund’ Category

Kapitlet inleds med att beskriva tecknet för människa, några av de äldsta och tydligaste tecknen är just människan och hennes kroppsdelar. Genom att studera tecknets utveckling från orakelben och framåt kan man se att tecknet representerar en stående människa i profil.

Kinesiskt tecken för man   Man arkaisk

Kinesiskt tecken för man. T.h. exempel på hur teckenet för man ser ut på orakelben.

De Kinesiska tecknen standardiserades på 200-talet e kr, innan dess kunde riktningen på tecknen skilja sig åt.

En intressant betraktelse är att man i Kina förr alltid byggde hus och palats så att baksidan vette åt norr. Förklaringen som nämns i denna bok är pragmatisk, från norr kom den kalla nordanvinden på vintern och sandstormarna på våren. Det vore intressant att se om detta stämmer in på hus byggandet under t ex Yangshao kulturen och andra neolitiska kulturer. Man skall ha tolkat norr som baksidan, ryggsidan, med mörker och kyla vilket gjort att man vände sig mot söder och solen, under audienser med kejsaren satt han alltid med ryggen åt norr. Detta gör att jag snarast vill hitta andra tolkningar, religiösa, kultiska etc. Modellen känns för enkel och för stor;  från hus byggande till förhållningsmodeller i samma förklaring.

Hårpinnar är en annan intressant aspekt som tas upp, dessa finns inbakade i tecknet för vuxen man och make. Hårpinnar används dock inte enbart av män, för detta finns arkeologiska bevis från både Shang och Zhou dynastierna. Hårknuten som fixeras med hjälp av pinnar visar på vuxenhet. Hårpinnarna tillhör de vanligaste fynden från de första dynastierna, dessa har bland annat använts för kronologier av olika slag.

kinesiskt tecken för människa

Det kinesiska tecknet för himmel.

Ett tecken som har nära koppling till människan är tecknet för himmel. Himmelen blev senare betäckningen för den högsta härskaren som hade makt över allt i naturen och i människornas värld. Det är inte klarlagt hur långt tillbaka i tiden kulten av himmeln går, men orakelbenen indikerar att den gå tillbaka till Shang tiden.

I kapitlet beskrivs också tecknen för öga, ögonbryn, ansikte, öra, näsa, mun, tand, hjärta, hand mm.

I avsnittet som rör händer kommer författarinnan in på begrepp som slå, slå till och går vidare till kamp, strid och kämpa och kommer in på att brottning är känt som en sport i Kina sedan 700 f kr.

Ett annat avsnitt som är intressant är det som berör synen på kvinnan under historiens gång i Kina, där hon levt ett kuvat liv. Författarinnan tycker att detta går att utläsa även i tecknet för kvinna som fått en oklar kroppsställning. De utsträckta armarna skulle kunna markera underkastelse.

 Kinesiskt tecken för kvinna

Kinesiskt tecken för kvinna

Kvinnan har inte haft någon stark ställning under den Kinesisk historien, varken i samhället eller i hemmet. Hennes uppgift har primärt varit att föda barn och då helst söner. Det har inte varit ovanligt att man satt ut döttrar i skogen att dö direkt efter födseln, de flickor som växte upp giftes snabbt bort eller såldes till välbärgade familjer eller bordeller.

     Redan på orakelbenen finns antydningar om kvinnans ställning. På vissa kan man utläsa frågan vilket kön ett barn skall få och vid sidan av detta finns anteckningar om son = bra, dotter = inte bra.

     I traditionell Kinesisk arkeologi framfördes och framförs fortfarande (dock inte lika starkt) att det i Yangshao kulturen skulle ha förekommit ett matriarkat. Detta är dock något som, utifrån de arkeologiska bevis jag sett och läst mig till, bygger på en skakig teorigrund. Men jag håller med författarinnan att detta är ett intressant område att forska mer på.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av Johan Gunnar Anderssons arkeologiska gärning i Kina.

Ett intressant kapitel som visar på områden som behöver utforskas närmare men också på hur tecknen hör samman med kulturen och därför med arkeologin. För att förstå tecknen behöver man förstå kontexten och för att ge en bättre förståelse för kontexten är tecknen ett viktigt verktyg.

//Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Nu är inläggen uppdaterade med bilder och förhoppningsvis har alla prickar över a:n och o:n tillkommit. Om någon av mina medressenärer upptäcker några fakta fel eller anser att någon information behöver fixas är det bara att skicka en rad.

Ha en trevlig Söndag ! Själv är det att återgå till vårstädning av lägenheten, i solen syns all skit!

Magnus Reuterdahl

Read Full Post »

Uppdaterad 2008-03-14

Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är 34 år född i Jönköping men sedan drygt 10 år boende i Solna. Jag livnär mig inom arkeologi/osteologi branschen sedan några tillbaka.

Magnus Reuterdahl 

Mest har jag arbetet vid Länsstyrelsen i Kronobergs län med skadeinventering av fornlämningar, återställning efter stormarna Gudrun och Per men jag har också arbetet med tillsynsärenden och beslut rörande skogliga föryngringsåtgärder. Vid sidan av detta har jag haft nöjet att göra en sejour till Norrbotten via Norrbottens museum och ett par små arbeten bland annat utanför Södertälje. Då ett av mina stora intressen är ben har jag haft turen att få arbeta som osteolog vid ett par tillfällen, bland annat på ett boplatsmaterial från den gropkeramiska boplatsen Ottenby Kungsgård, Öland.

Min utbildning ligger inom arkeologi och osteoarkeologi och har i huvudsak gjorts vid Stockholms Universitet, jag tagit en magisterexamen med dessa ämnen som huvudämnen. Jag har också läst en del fornnordiska och kulturmiljövård. Under min studieperiod kom jag också att intressera mig för Kinesisk arkeologi och Yangshao kulturen. Detta ledde till att jag och Johan Klange 2003 startade Yangshao projektet vilket hitintills har lett till två forskningsresor till Kina och Yangshao kulturens centralområden kring Gula floden och en artikel.Projektet ligger ingalunda på is utan vi arbetar med att åter kunna åka till Kina inom en snar framtid och då kunna delta i en arkeologisk undersökning. 

Mvh

Magnus Reuterdahl

Arkeologiska verktyg

Read Full Post »

Yangshao projektet startades 2003 av Magnus Reuterdahl (arkeolog/osteolog) och Johan Klange (arkeolog). Projektets syfte och målsättning är att öka intresset för och kunskapen om Kinesisk arkeologi överlag och Yangshao kulturen i synnerhet.  Under perioden 25 mars till den 8 april 2007 kommer vi att för andra gången åka på en forsknings resa till Kina. Denna gång har vi med oss representanter (professor Anders Andrén och fil Dr. Jan Storå) för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur vid Stockholms Universitet. Syftet med denna resa är försöka få till ett pilotprojekt för studentutbyten mellan i första hand Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet (OFL) och Chinese academy of Social Science (CASS) Archaeological Institut i Beijing och för att sondera terrängen för fler möjliga samarbeten, gällande t.ex. forskning kring neoliticeringsprocesser, långväga kontakter och studier kring det rituella utnyttjandet av landskapet. Resan kommer dels bestå av samtal och diskussioner med Kinesiska arkeologer/osteologer i Beijing och dels en rundresa i provinsen Henan där vi bland annat skall titta på ett par pågående utgrävningar och tidigare undersökta arkeologiska siter. 

Som tidigare nämnts är detta den andra forskningsresan, den första företogs under januari 2006 via ett utbytesstipendium mellan the CASS och Stockholms Universitet. Syftet var att studera Yangshao kulturen och bygga upp ett kontaktnät med Kinesiska arkeologer och osteologer, detta har lett fram en fortsättning av projektet tillsammans med Stockholms Universitet. En närmare beskrivning om den första resan kommer snart att läggas upp. Yangshao projektet har sedan tidigare kontakter med bland annat RAÄ/UV, genom Anders Kaliff, och den Svenska ambassaden i Beijing. En redogörelse av denna resa finns också att läsa på arkeologiforum.

Read Full Post »