Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2007

I Xi’an i provinsen Shaanxi finns en av de mest berömda Yangshao boplatserna; Banpo. Boplatsen är daterad till ca 4500-3700 f kr. Under åren 1954-1957 undersökte man ca 10000 m² av de ca 50000 m² som boplatsen täcker. 

  Banpo museum

Den här texten ”Banpo matriarchal clan museum” möter besökarna vid museet. Den gamla ideologin skiner igenom, Yangshao kulturen är ett matriarkat. Detta är dock en idé som börjar släppa eftersom de arkeologiska bevisen inte stödjer denna tes.Museet är uppdelat i två delar, dels en fyndsamling och dels har man bevarat en del av undersökningsytan och bygget ett hus ovanpå detta så att man kan se hur lämningarna ser ut.

Bemålad Keramik

Givetvis finns här många exempel på den bemålade keramiken, här ett klassiskt motiv med en fiskare och två fiskar.

figurin-fagel.jpg

En annan spännande artefakt grupp är figuriner. Man har hittat både mänskliga avbildningar och djuravbildningar. Just detta är en del av en fågel-figurin, där vi kan se huvudet.

Fotografierna är tagna av Magnus Reuterdahl 2006.

Add to Technorati Favorites

Annonser

Read Full Post »

På söndag den 25 mars bär det av till Beijing där vi kommer att stanna till den 29 mars. Varefter vi åker till Zhengzhou i provinsen Henan. Där skall vi bland annat besöka Yangshao boplatserna (museerna), Dahe cun och Yangshao cun. Vi kommer också att besöka Xi’po som man undersökt sedan år 2000, vår ursprungliga plan var att vi skulle ha deltagit i undersökningarna under en eller två veckor, tyvärr sköts årets undersökningar upp till hösten, men vi kommer att besöka platsen och hoppas på så sätt att få bättre kunskap och förståelse för boplatsens placering i landskapet och hur lämningarna ser ovan jord. En synnerligen intressant ”detalj” är de diken som omgärdar många Yangshao boplatser. Vid Xi’po finns det två diken, bägge är över 200 meter långa, uppemot 20 meter breda och nedtill sex meter djupa. Xi’po är också intressant för oss då två av de arkeologer/osteoarkeologer som vi har kontakt med i Kina är ansvariga för undersökningarna, Dr Li Xinwei och Dr. Ma Xiaolin.

 

Vill passa på att rekommendera ett par böcker för er som vill läsa mer om Kinesisk arkeologi eller Yangshao kulturen. Skall skriva ett par ingående reccensioner om dem längre fram.

 

Ma, Xiaolin 2003 – Emergent Social Complexity in the Yangshao Culture: Analyses of settlement patterns and faunal remains from Lingbao, western Henan,
China (c. 4900-3000 BC)

Liu, Li 2004 – The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States. New studies in Archaeology.

The Chinese Neolithic

 

Stark, Miriam T [ed] 2006 – Archaeology of Asia. Blackwell publishing. 

Book cover

Read Full Post »

Johan Klange

Mitt namn är Johan Klange, är 27 år och bor i Stockholm. Min universitetsutbildning är i arkeologi, kinesiska, historia samt Centralasien kunskap. Så min examen skulle kunna sägas vara i arkeologi med inriktning mot Öst och Central Asien. Min kandidat och magisteruppsats behandlar dock nordeuropeisk arkeologi. Närmare bestämt handlar dessa båda om de så kallade Mälardalsyxorna eller Akozino-Mälar yxorna som de snarare bör benämnas från den yngre bronsåldern. Intresset för Asiatisk arkeologi föddes efter en resa till Kina 1999. Efter en kort projektanställning på Östasiatiska museet i Stockholm arbetande med förberedelserna inför skapandet av utställningen ”Kina före Kina” blev Yangshao kulturen ett område som jag ville studera närmare.

Read Full Post »

Uppdaterad 2008-03-14

Mitt namn är Magnus Reuterdahl, jag är 34 år född i Jönköping men sedan drygt 10 år boende i Solna. Jag livnär mig inom arkeologi/osteologi branschen sedan några tillbaka.

Magnus Reuterdahl 

Mest har jag arbetet vid Länsstyrelsen i Kronobergs län med skadeinventering av fornlämningar, återställning efter stormarna Gudrun och Per men jag har också arbetet med tillsynsärenden och beslut rörande skogliga föryngringsåtgärder. Vid sidan av detta har jag haft nöjet att göra en sejour till Norrbotten via Norrbottens museum och ett par små arbeten bland annat utanför Södertälje. Då ett av mina stora intressen är ben har jag haft turen att få arbeta som osteolog vid ett par tillfällen, bland annat på ett boplatsmaterial från den gropkeramiska boplatsen Ottenby Kungsgård, Öland.

Min utbildning ligger inom arkeologi och osteoarkeologi och har i huvudsak gjorts vid Stockholms Universitet, jag tagit en magisterexamen med dessa ämnen som huvudämnen. Jag har också läst en del fornnordiska och kulturmiljövård. Under min studieperiod kom jag också att intressera mig för Kinesisk arkeologi och Yangshao kulturen. Detta ledde till att jag och Johan Klange 2003 startade Yangshao projektet vilket hitintills har lett till två forskningsresor till Kina och Yangshao kulturens centralområden kring Gula floden och en artikel.Projektet ligger ingalunda på is utan vi arbetar med att åter kunna åka till Kina inom en snar framtid och då kunna delta i en arkeologisk undersökning. 

Mvh

Magnus Reuterdahl

Arkeologiska verktyg

Read Full Post »

Yangshao projektet startades 2003 av Magnus Reuterdahl (arkeolog/osteolog) och Johan Klange (arkeolog). Projektets syfte och målsättning är att öka intresset för och kunskapen om Kinesisk arkeologi överlag och Yangshao kulturen i synnerhet.  Under perioden 25 mars till den 8 april 2007 kommer vi att för andra gången åka på en forsknings resa till Kina. Denna gång har vi med oss representanter (professor Anders Andrén och fil Dr. Jan Storå) för Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur vid Stockholms Universitet. Syftet med denna resa är försöka få till ett pilotprojekt för studentutbyten mellan i första hand Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet (OFL) och Chinese academy of Social Science (CASS) Archaeological Institut i Beijing och för att sondera terrängen för fler möjliga samarbeten, gällande t.ex. forskning kring neoliticeringsprocesser, långväga kontakter och studier kring det rituella utnyttjandet av landskapet. Resan kommer dels bestå av samtal och diskussioner med Kinesiska arkeologer/osteologer i Beijing och dels en rundresa i provinsen Henan där vi bland annat skall titta på ett par pågående utgrävningar och tidigare undersökta arkeologiska siter. 

Som tidigare nämnts är detta den andra forskningsresan, den första företogs under januari 2006 via ett utbytesstipendium mellan the CASS och Stockholms Universitet. Syftet var att studera Yangshao kulturen och bygga upp ett kontaktnät med Kinesiska arkeologer och osteologer, detta har lett fram en fortsättning av projektet tillsammans med Stockholms Universitet. En närmare beskrivning om den första resan kommer snart att läggas upp. Yangshao projektet har sedan tidigare kontakter med bland annat RAÄ/UV, genom Anders Kaliff, och den Svenska ambassaden i Beijing. En redogörelse av denna resa finns också att läsa på arkeologiforum.

Read Full Post »

Den här bloggen kommer att beröra Yangshao kulturen, en neolitisk kultur i Kina med sitt centrum på loess slätterna utmed dalgångarna kring Gula floden. Under ca 2500 år, 5000-2500 f kr, utvecklas i området den vackra och intrikat bemålade keramiken som Yangshao är mest berömt för. Det kanske mest illustrativa beviset på kulturens storhet är dock mängden boplatser och dess storlek. Idag finns det mer än 7000 kända neolitiska boplatser i Kina varav merparten ligger kring Gula floden, de största täcker uppemot 90 ha och utgörs av mer än 100 byggnader.

 

Yangshao projektet startades 2003 och drivs av Magnus Reuterdahl och Johan Klange.

 

Read Full Post »

« Newer Posts